fbpx

Eğitimlerimiz

Eğitimlerimiz

Aydin da İSG

Aydin da İSG

C-B-A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Eğitimlerini nitelikli kadromuzdan alın.

Nitelikli kadromuzla;

C sınıfı, B sınıfı ve A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Eğitimlerini vermekteyiz.

İş güvenliği uzmanlığı programlarına katılmak isteyen adaylar;

 • Mühendis,
 • Mimar,
 • Teknik öğretmen,
 • Fen veya fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji bölümleri,
 • İş sağlığı ve güvenliği (ön lisans) programı,

Mezunları kurumumuza aşağıdaki belgeler ile başvuru yapabilirler;

-Başvuru yapılan eğitim kurumuna ait Başvuru Dilekçesi, Eğitim Sözleşmesi, Eğitim Bilgilendirme Formu,

-Adayın ilgili mezun olduğunu gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ve T.C. Kimlik Kartı,

-(A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını gösteren belge.

-(B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını gösteren belge.

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi ve Sınavlar

-Bakanlıkça belirlenecek eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur. Eğitim süreleri, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz. Teorik eğitimin tamamı uzaktan eğitim ile verilir. Uygulamalı eğitimler, iş güvenliği uzmanı bulunan bir işyerinde yapılır.

Sınavlar

 • Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Bakanlıkça yapılır.
 • Girdiği ilk sınavda başarılı olamayan aday, yeniden eğitim programına katılmak zorunda değildir.
 • Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır.
İSG sınavlarınıza Uzman eğitim kadromuzla hazırlanın.

Turuncu : C-B-A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınavı öncesi hap bilgilerin, çıkmış sorular ve soru çözümlerinin yer aldığı bu kampa İSG profesyoneli olup bilgilerini yenilemek isteyenler katılabilir.

İSG sınavlarınıza Uzman eğitim kadromuzla hazırlanın.

 

90  saatlik  video ders +16 saat canlı ders olacak şeklinde gerçekleşecek olan

Hazırlık Kampı aşağıdaki çalışmaları kapsayacaktır:

 • 6331 Sayılı kanun ve mevzuat çalışması
 • Temel derslerin özet tekrarı
 • Çıkmış sorular ve yeni sorularla soru-cevap çalışması

KİMLER KATILABİLİR;

Yapılacak olan İSG sınavında;

 • C-B-A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testini alacaklar,
 • İSG profesyoneli olup bilgilerini yenilemek isteyenler bu kampa katılabilir.

NEDEN GEREKLİ;

 • Sınav Kampımız size, derslerin tekrarlanması ve pekiştirilmesi olanağını sunar.
 • Soru-cevap çalışması olanağı sunarak, yeterince anlaşılamayan konulardaki kafa karışıklığının giderilmesini sağlar. 
Polat Akademi güvencesi ile çalışanlarınızın eğitim takibini kolaylıkla yapabilirsiniz.

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17’nci maddesine göre işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitimler özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.
15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” in 5 inci maddesine göre ise işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili aşağıda belirtilenleri yapmakla yükümlüdür.
• Programların hazırlanması ve uygulanması,
• Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesi,
• Çalışanların bu programlara katılması,
• Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesi.
İşverenler, çalışanlarına en az aşağıda belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlamakla yükümlüdür.

      1. GENEL KONULAR
a. Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b. Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c. İşyeri temizliği ve düzeni,
d. İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
      2. SAĞLIK KONULARI
a. Meslek hastalıklarının sebepleri,
b. Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c. Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
d. İlkyardım

      3. TEKNİK KONULAR
a. Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b. Elle kaldırma ve taşıma,
c. Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
d. İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
e. Ekranlı araçlarla çalışma,
f. Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
g. İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
h. Güvenlik ve sağlık işaretleri,
i. Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
j. İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
k. Tahliye ve kurtarma

Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır.
a. Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.
b. Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.
c. Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.

İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir. İşveren, yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösteren yıllık eğitim programının hazırlanmasını sağlar ve onaylar. Yıllık eğitim programında, verilecek eğitimlerin konusu, hangi tarihlerde düzenleneceği, eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı, eğitimin hedefi ve amacı hususlarına yer verilir. Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde ve aşağıdaki sürelere uygun olarak verilmelidir.

a. Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,
b. Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,
c. Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat

Eğitim sürelerinin bütün olarak değerlendirilmesi esas olmakla birlikte dört saat ve katları şeklinde işyerindeki vardiya ve benzeri iş programları da dikkate alınarak farklı zaman dilimlerinde de değerlendirilebilir. Bu doğrultuda, POLAT AKADEMİ tarafından, ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun ve firmanıza özel olarak, yönetmelikte belirtilen konu ve süreleri içeren eğitim programları gerçekleştirilmekte ve eğitime katılan çalışanlara, “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” in 15 inci maddesine uygun olarak, Eğitim Katılım Belgesi düzenlenmektedir.

Uzman eğitim kadromuzla hazırlanın.

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ

Çalışma alanı sınırlı olan yerlerde, yüksekte çalışma işi yapacak kişilere genel bilgi sağlamak amacı ile düzenlenen temel eğitimlerdir. Çalışma ortamındaki yüksekte çalışma riskleri, alınacak önlemler ve kullanılacak ekipmanlar hakkında bilgi verilmektedir.

Bu eğitim sonunda katılımcılar çalışma ortamlarını daha güvenli hale getirmekte ve kullanması gereken ekipmanları tanıyarak daha iyi seçebilmektedir.

YASAL DAYANAK: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4 Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları, A Bölümü (Yapı alanındaki çalışma yerleri için genel asgari şartlar) Yüksekte çalışma kısmının 2. Maddesi, g bendinde; Bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilir.

 

EĞİTİMİN AMACI: Katılımcıları, yüksekte yapacakları çalışmalarda güvenli bir şekilde çalışmalarını tamamlamaları için gerekli olan asgari yüksekte güvenli çalışma metotları konusunda bilgilendirmektedir. Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimlerinin amacı, her türlü çalışma alanında çalışma ekipmanlarının doğru kullanımı, bakımı ve kontrolünü sağlamanın yanı sıra mevcut tehlike ve risklere karşı farkındalık oluşturmaktır.

 

KATILIMCI SAYISI: 10’ar kişilik gruplar halinde düzenlenmektedir.

 

KATILIMCI PROFİLİ: Yüksekte montaj, demontaj, bakım-onarım ve temizlik işleri yapacak çalışanlar.

 

EĞİTİM SÜRESİ:

 • Yüksekte Güvenli Çalışma Temel Eğitimi: 1 Gün ( 8 Saat )

EĞİTİM:

 • Mesleki yeterlilik olarak görülmeye başlanan yüksekte çalışma eğitimleri, tehlike sınıfı gözetmeksizin her iş yerinin ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenebilmektedir.
 • Eğitimlerimiz IRATA Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından verilmektedir.
 • Eğitimler 1/2 gün teorik ve 1/2 gün uygulamalı olarak toplam 8 saat sürmektedir.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 • Yüksekte Çalışma ile ilgili tanımlar
 • Yüksekte Güvenli çalışmanın yasal dayanakları
 • Düşme durdurma sistemleri
 • Emniyet alma kuralları (ankrajlama)
 • Toplu korunma uygulamaları ve kişisel koruyucu donanımlar
 • Kişisel koruyucu donanımların kontrol ve bakımı
 • Merdiven, iskele ve platformlarda güvenli çalışma uygulamaları
 • Sık kullanılan düğüm çeşitleri
 • Askıda kalma şoku ve süresi
 • Askıda kalan kişiyi kurtarma yöntemleri

BELGELENDİRME SÜRECİ:

 • Eğitimlere katılım zorunludur.
 • Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara Eğitim Katılım Belgesi düzenlenmektedir.